NHÃN HIỆU DC-70

17 Lượt xem

NHÃN ĐỘNG CƠ / LABEL ENGINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87387210 | Nhãn Lốc Máy

1J873-87210

Liên hệ
Đặt hàng

NHÃN (Thân) / LABEL (Body)

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943260 | Nhãn Dán

5T119-43260

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943370 | Nhãn Dán

5T119-43370

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943340 | Nhãn Dán

5T119-43340

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943420 | Nhãn Dán (<=500809)

5T119-43420

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943422 | Nhãn Dán (=>500810)

5T119-43422

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943430 | Nhãn Dán

5T119-43430

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943440 | Nhãn Dán

5T119-43440

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07243710 | Nhãn Hiệu

5T072-43710

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11944310 | ĐáNh DấU

5T119-44310

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0303450406 | Đinh Vít

03034-50406

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943930 | Nhãn Dán

5T119-43930

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943940 | Nhãn Dán

5T119-43940

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943950 | Nhãn Dán

5T119-43950

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943960 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43960

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943962 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43962

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943290 | Nhãn Dán

5T119-43290

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T11943220 | Nhãn Dán

5T119-43220

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1583187462 | Nhãn Dán

15831-87462

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05131170 | Nhãn Dán

5T051-31170

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T11943330 | Nhãn Dán

5T119-43330

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07843310 | Nhãn Dán (=>506415)

5T078-43310

Liên hệ
Đặt hàng

NHÃN (Thân) / LABEL (Body)

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943260 | Nhãn Dán

5T119-43260

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943370 | Nhãn Dán

5T119-43370

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943360 | Nhãn Dán (<=509642)

5T119-43360

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943363 | Nhãn Dán (=>509643)

5T119-43363

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943422 | Nhãn Dán

5T119-43422

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943430 | Nhãn Dán

5T119-43430

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943440 | Nhãn Dán

5T119-43440

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07243710 | Nhãn Dán

5T072-43710

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11944310 | ĐáNh Dấu (<=507217)

5T119-44310

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07244310 | Nhãn Dán (=>507218)

5T072-44310

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0303450406 | Đinh Vít

03034-50406

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943930 | Nhãn Dán

5T119-43930

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943940 | Nhãn Dán

5T119-43940

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943950 | Nhãn Dán

5T119-43950

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943962 | Nhãn Dán

5T119-43962

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943290 | Nhãn Dán

5T119-43290

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T11943220 | Nhãn Dán

5T119-43220

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1583187462 | Nhãn Dán

15831-87462

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05131170 | Nhãn Dán

5T051-31170

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T11943332 | Nhãn Dán

5T119-43332

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T11944550 | Nhãn Dán

5T119-44550

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07843310 | Nhãn Dán

5T078-43310

Liên hệ
Đặt hàng

NHÃN (Gặt) / LABEL (Harvest)

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943520 | Nhãn Dán

5T119-43520

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943530 | Nhãn Dán

5T119-43530

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943540 | Nhãn Dán

5T119-43540

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943550 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43550

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943552 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43552

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943510 | Nhãn Dán

5T119-43510

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11944140 | Nhãn Dán

5T119-44140

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07844130 | Nhãn Dán

5T078-44130

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944410 | Nhãn Dán

5T119-44410

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944420 | Nhãn Dán (<=502183)

5T119-44420

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944440 | Nhãn Dán (=>502184)

5T119-44440

Liên hệ
Đặt hàng

NHÃN (Gặt) / LABEL (Harvest)

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943520 | Nhãn Dán

5T119-43520

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943530 | Nhãn Dán (<=510378)

5T119-43530

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943532 | Nhãn Dán (=>510379)

5T119-43532

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943540 | Nhãn Dán (<=510378)

5T119-43540

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943542 | Nhãn Dán (=>510379)

5T119-43542

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-43683

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943552 | Nhãn Dán

5T119-43552

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-43683

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943510 | Nhãn Dán

5T119-43510

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11944140 | Nhãn Dán

5T119-44140

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944410 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-44410

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944412 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-44412

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944910 | Nhãn Dán

5T119-44910

Liên hệ
Đặt hàng

NHÃN (Đập) / LABEL (Threshing)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943740 | Tem Kubota (<=507066)

5T119-43740

Liên hệ
Đặt hàng
010 5T07943960 | Tem Kubota (=>507067)

5T079-43960

435,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07243840 | Tem Kubota

5T072-43840

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07243752 | Tem Kubota

5T072-43752

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07243882 | Tem Kubota

5T072-43882

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943820 | Nhãn Dán (<=501309)

5T119-43820

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943822 | Nhãn Dán (=>501310)

5T119-43822

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943620 | Nhãn Dán

5T119-43620

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943660 | Nhãn Dán

5T119-43660

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11943670 | Nhãn Dán

5T119-43670

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11943650 | Nhãn Dán

5T119-43650

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943640 | Nhãn Dán

5T119-43640

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943630 | Nhãn Dán

5T119-43630

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943690 | Nhãn Dán

5T119-43690

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943970 | Nhãn Dán (<=509337)

5T119-43970

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943972 | Nhãn Dán (=>509338)

5T119-43972

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943810 | Nhãn Dán (=>501310)

5T119-43810

Liên hệ
Đặt hàng

NHÃN BỒN CHỨA LÚA / LABEL HOPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11976240 | Tem Kubota (<=507066)

5T119-76240

Liên hệ
Đặt hàng
010 5T07976940 | Tem Kubota (=>507067)

5T079-76940

215,000VNĐ
Đặt hàng
020 5T07943750 | Tem Kubota

5T079-43750

105,000VNĐ
Đặt hàng