KHUNG BÁNH XÍCH DC-35

BÁNH XÍCH CHẠY / CRAWLER

gdfgfd


ỐNG LĂN BÁNH XÍCH TAY TRÁI / TRACK ROLLER LH

fasdf


ỐNG LĂN BÁNH XÍCH TAY PHẢI / TRACK ROLLER RH

fdsfd


LỰC CĂNG BÁNH XÍCH TAY TRÁI / CRAWLER TENSION LH

gdgdf


LỰC CĂNG BÁNH XÍCH TAY PHẢI / CRAWLER TENSION RH

fsafsda


DẪN HƯỚNG BÁNH XÍCH TAY TRÁI / CRAWLER GUIDE LH

gdfg


DẪN HƯỚNG BÁNH XÍCH TAY PHẢI / CRAWLER GUIDE RH

fhfdh


ỐNG LĂN ĐỠ XÍCH TAY TRÁI / CARRIER ROLLER LH

gdsg


ỐNG LĂN ĐỠ XÍCH TAY PHẢI / CARRIER ROLLER RH

gsdgs


BẢO VỆ XÍCH / CRAWLER GUARD

gdsgd