HỘP SỐ DC-35

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE

gfd


HST / HST

ewta


LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 1 / HST COMPONENT PART 1

fgfdg


LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 2 / HST COMPONENT PART 2

dhfgh


LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 3 / HST COMPONENT PART 3

fdgg


LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 4 / HST COMPONENT PART 4

gdsgdg


LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 5 / HST COMPONENT PART 5

fhfdhgfh


BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 1 / TRANSMISSION CASE INSIDE 1

hdf


BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 2 / TRANSMISSION CASE INSIDE 2

fdgggf


BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 3 / TRANSMISSION CASE INSIDE 3

dfgdfg


PHANH TAY TRÁI / BRAKE LH

gdgs


PHANH TAY PHẢI / BRAKE RH

jghfjg


HỘP VAN / VALVE CASE

gdggsdgd