TRỤC BÁNH XE TRƯỚC L3408

KHUNG CẦU TRƯỚC / FRONT AXLE FRAME

hfdh


TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / PROPELLER SHAFT

hhfh


TRỤC LÁI BÁNH XE TRƯỚC / FRONT WHEEL DRIVE SHAFT 

hfhfd


BỘ HỘP VI SAI TRƯỚC / FRONT DIFFERENTIAL CASE

jhgj


BỘ VI SAI TRƯỚC / FRONT DIFFERENTIAL

jgfj


HỘP TRỤC TRƯỚC TRÁI / FRONT AXLE CASE LH

hfdh


HỘP TRỤC TRƯỚC PHẢI / FRONT AXLE CASE RH

jgfj


TRỤC BÁNH RĂNG VI SAI / DIFFERENTIAL GEAR SHAFT

jgfj


TRỤC BÁNH XE TRƯỚC / FRONT AXLE

gdg